koffiekeyboard.jpg

Prijzen 2023

Verlofdagen.nl is voor elke organisatie aantrekkelijk geprijsd, doordat de prijs afhankelijk is van het aantal gebruikers.

De internetapplicatie is daardoor ook betaalbaar voor kleine en middelgrote bedrijven. Hieronder een indicatie van de gebruikskosten van verlofdagen.nl.

Korting

Korting op gebruikskosten eerste jaar.

  • 2 jaar contract: 10% korting
  • 3 jaar contract: 25% korting

Vraag naar de voorwaarden!

Gebruik ons contactformulier voor meer informatie of bel: 053 483 10 20

 

Eenmalige registratiekosten

Voor het gebruik van de internetapplicatie Verlofdagen.nl betaalt u in het eerste jaar éénmalig € 100,- aan registratiekosten.

Toelichting gebruikskosten

Voorafgaand aan het eerste jaar wordt het bedrag betaald dat hoort bij het aantal gebruikers dat u bij aanvang van het contract opgeeft. Het opgenomen aantal gebruikers in het contract dient een redelijke afspiegeling te zijn van het werkelijke gebruik in het eerste jaar. Wanneer blijkt dat er op de peildatum (de peildatum is jaarlijks de datum waarop het contract is ingegaan) in het nieuwe jaar een overrealisatie is t.o.v. het opgegeven aantal gebruikers, dan zal het meerdere over het afgelopen jaar alsnog in rekening worden gebracht.

Voor de kosten van een vervolgjaar geldt de staffel die hoort bij het aantal geregistreerde actieve werknemers op de peildatum. Blijkt echter een jaar later op de peildatum dat het gemiddeld aantal actieve gebruikers een of meerder staffels hoger heeft gelegen dat de staffel die op de voorliggende peildatum is vastgesteld dan wordt het meerverbruik over het afgelopen jaar op basis van de daarbij behorende staffel alsnog in rekening gebracht. Historische gebruikers tellen niet mee bij de vaststelling van de staffel. Dit zijn gebruikers die voor de verlengdatum uit dienst zijn en als zodanig vóór de peildatum in de applicatie geregistreerd.

EPOS BV behoudt zich het recht om op basis van kostenstijgingen de prijs van de staffels jaarlijks met een maximum van 3% te verhogen. Mocht een verrekening plaatsvinden over het meerverbruik in een afgelopen contractjaar dan is daarbij de staffelprijs van toepassing, behorende bij het afgelopen contractjaar.

Looptijd contract

Een contract wordt aangegaan voor de periode van 1, 2 of 3 jaar. Bij een meerjarig contract wordt een korting gegeven op de gebruikskosten in het eerste jaar. Mits tot drie maanden voor de contractafloop geen schriftelijke opzegging (per e-mail of per brief) is ontvangen wordt het contract op de peildatum (de contract verlengdatum) jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Een opzegging wordt door EPOS BV altijd schriftelijk bevestigd.

Taalmodule

Voor het gebruik van de taalmodule (Engels) hanteren wij een opslagpercentage van 10% van de jaarlijkse gebruikskosten van verlofdagen.nl.

Verzuimmodule

Voor het gebruik van de verzuimmodule hanteren wij een opslagpercentage van 20% op de jaarlijkse gebruikerskosten van Verlofdagen.nl.

Documentmodule

Standaard wordt u 30 Mb beschikbaar gesteld voor de vaslegging van documenten t.b.v. de werknemer dan wel collectieve documenten. Heeft u meer documentruimte nodig dan kunt u voor een opslagpercentage van 10% op de jaarlijkse gebruikskosten 30Mb x het aantal actieve gebruikers aan opslagruimte extra verkrijgen.

Importeren data

Kosten voor het importeren van werknemergegevens, roosters, verlofbudgetten, etc. in Verlofdagen.nl worden separaat in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Deze kosten worden gebaseerd op uurtarief. De uurtarieven voor eventuele werkzaamheden ten aanzien van het importeren van data zijn opvraagbaar bij EPOS B.V.

Leveren van maatwerk

De kosten voor het (indien mogelijk) leveren van maatwerk door EPOS B.V. worden in rekening gebracht op basis van een uurtarief. De uurtarieven voor eventuele werkzaamheden ten aanzien van maatwerk zijn opvraagbaar bij EPOS B.V.

Extra ondersteuning bij de inrichting van uw account

Kunt u extra hulp en/of ondersteuning gebruiken bij het inrichten van uw Verlofdagen.nl account? De medewerkers van EPOS B.V. kunnen u op verschillende manieren ondersteunen. Neem contact op met onze helpdesk om naar de mogelijkheden te informeren.

Voorwaarden

Op het gebruik van de SaaS dienst Verlofdagen.nl zijn de Algemene voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van kracht

Privacy wetgeving

In het kader van de Europese privacywetgeving is op het gebruik van de toepassing Verlofdagen.nl de AVG (Algmene Verordening Gegevensbescherming) van kracht en is er gedurende de looptijd van de overeenkomst een Verwerkersovereenkomst tussen u en EPOS B.V. van kracht. De toepassing Verlofdagen.nl is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alle genoemde prijzen en acties zijn exclusief BTW

Probeer het 1 maand geheel vrijblijvend!

Aanmelden proefaccountGratis